Algemene Voorwaarden

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is
Koen Wybo
Rosmolenstraat 88,
8800 Roeselare
Ondernemingsnummer: BE 0769.486.845

Klanten kunnen ons bereiken via telefoon op het nummer +32 (0)51 69 07 60 of via het e-mailadres koen.wybo@telenet.be

 


2. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Torvalds.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Koen Wybo, Rosmolenstraat 88,
8800 Roeselare en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Torvalds (hierna 'de gebruiker' genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.


3. Wijziging voorwaarden

Standaard Boekhandel kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 

4. Aanbod

Het assortiment van Standaard Boekhandel omvat boeken.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.


5. Beperking van aansprakelijkheid

Torvalds levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Torvalds kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Torvalds niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via koen.wybo@telenet.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.


6. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Torvalds behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Torvalds pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Torvalds geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Torvalds de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Torvalds zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Torvalds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

 

7. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan Torvalds artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

8. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

 

9. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op e-books (zie verder). De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument (of dit wettelijk modelformulier), terug te zenden naar Koen Wybo
Rosmolenstraat 88, 8800 Roeselare, België. We raden je aan om het pakket met Track en Trace te versturen. Want als het niet bij ons aankomt, kunnen we de retour niet accepteren.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal Torvalds de artikelen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dergelijke waardeverminderingen kunnen aan de gebruiker worden aangerekend op het ogenblik van terugbetaling van de artikelen.


De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Torvalds te melden. Klachten zullen door Torvalds in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 2 maanden nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Standaard Boekhandel worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): koen.wybo@telenet.be of Koen Wybo, Rosmolenstraat 88, 8800 Roeselare, België. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Standaard Boekhandel steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.


10. Bewijs

De gebruiker en Torvalds aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Torvalds door partijen worden aanvaard als bewijs.
11. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact, Visa, Mastercard en iDeal.


12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Torvalds of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Koen Wybo, Rosmolenstraat 88, 8800 Roeselare.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Roeselare.

 

15. Klachten

Bij klachten kan de klant steeds contact opnemen via een mailtje naar koen.wybo@telenet.be.